zdravé knihy & Co

predaných viac ako milión kusov

placeholder

Váš košík:

Reklamačný poriadok

pri uplatnení si reklamácie u predávajúceho
Článok I

Úvodné ustanovenia

1. Tento reklamačný poriadok upravuje spôsob a miesto uplatnenia reklamácie, postup pri riešení reklamácií a spôsob vykonania záručných opráv.
2. Tento reklamačný poriadok je neoddeliteľnou súčasťou obchodných podmienok predávajúceho a kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim spotrebiteľom.

3. Tento reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar zakúpený kupujúcim spotrebiteľom u predávajúceho: Obchodné meno:

AKV- Ambulancia klinickej výživy, s.r.o.

reg.: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vl. č. 30348/B

Sídlo: Bosákova 7, Bratislava 851 04

IČO: 35 872 586

DIČ: 2021796183

IČ DPH: SK 2021796183

email: akv@akv.sk

tel.: +421 2 212 999 27

4. Pri uplatnení nárokov vyplývajúcich z vadného plnenia kupujúcim, ktorý je podnikateľ, sa použijú príslušné ustanovenia zákona č. 513/1991 Z. z. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.
5. Uzatvorením kúpnej zmluvy a prevzatím tovaru kupujúci prejavuje súhlas s obchodnými podmienkami a týmto Reklamačným poriadkom.

6. Tovar zakúpený v predávajúceho možno reklamovať v 2 prípadoch:

 • Reklamácia v rámci záručnej doby
 • Reklamácia v množstve, druhu, ceny a pod.
Článok II

Zodpovednosť za vady

1. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za to, že predávaný tovar je v zhode s kúpnou zmluvou, najmä, že je bez vád. Zhodou s kúpnou zmluvou sa rozumie, že predávaný tovar má akosť a úžitkové vlastnosti uvádzané predávajúcim, prípadne akosť a úžitkové vlastnosti pre vec takého druhu obvyklé, že zodpovedá požiadavkám právnych predpisov a zodpovedá účelu, ktorý predávajúci na použitie tovaru uvádza alebo pre ktorý sa tovar obvykle používa.
2. Reklamovať je možné nedodanie tovaru, dodanie iného alebo vadného tovaru.
3. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí kupujúcim a ktoré sa vyskytnú počas záručnej doby. Záručná doba je 24 mesiacov, pričom začína plynúť od prevzatia veci kupujúcim. Záručným listom je doklad o kúpe – faktúra, ktorá slúži zároveň aj ako dodací list.
Článok III

Vylúčenie zodpovednosti za vady

1. Knihy a digitálne produkty nie je možné reklamovať z dôvodu, že ich obsah a informácie v nich obsiahnuté nezodpovedajú predstavám kupujúceho.

2. Záruka sa nevzťahuje ani na poškodenia vzniknuté:

 • mechanickým poškodením tovaru,
 • oužívaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou teplotou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia,
 • neodborným zaobchádzaním alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,
 • nadmerným zaťažovaním alebo používaním v rozpore so všeobecnými zásadami,
 • prírodnými živlami alebo vyššou mocou.
Článok IV

Uplatnenie reklamácie digitálnych produktov

1. Pokiaľ nebol kupujúcemu riadne sprístupnený digitálny produkt alebo mal vady, môže poskytnutie digitálneho produktu reklamovať u predávajúceho v lehote do 3 dní od kedy mu bol poskytnutý, resp. mal byť poskytnutý, a to zaslaním písomného oznámenia na email akv@akv.sk.
Článok V

Uplatnenie reklamácie tovaru

1. Kupujúci je po prevzatí tovaru ho prehliadnuť a bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zistených nedostatkoch. V prípade, že kupujúci zistí neúplnú zásielku, poškodenie tovaru alebo inú vadu oznámi to bez zbytočného odkladu e-mailom na akv@akv.sk.

2. Kupujúci môže uplatniť reklamáciu vyplnením reklamačného formulára/spísaním reklamácie a jeho zaslaním emailom na akv@akv.sk alebo poštou na adresu

AKV- Ambulancia klinickej výživy, s.r.o.

Bosákova 7, Bratislava 851 04

3. Pri uplatnení reklamácie kupujúci zašle na vyššie uvedenú adresu spolu reklamačným formulárom aj chybný tovar a daňový doklad preukazujúci kúpu tovaru (ďalej len „požadované doklady“).

4. Kupujúci uvedie v reklamačnom formulári nasledujúce údaje:

 • identifikácia kupujúceho,
 • číslo elektronickej objednávky,
 • popis tovaru, ktorý si kupujúci žiada vrátiť/vymeniť s uvedením kódu, farby, veľkosti, množstva a ceny,
 • názov a číslo bankového účtu kupujúceho a kód banky,
 • dátum a podpis kupujúceho.
5. Ak spolu s požadovanými dokladmi nie je priložený tovar, ktorý je predmetom reklamácie, predávajúci si vyhradzuje právo nepokračovať vo vybavovaní predmetnej záležitosti a má sa za to, že kupujúci nemá v úmysle tovar reklamovať.
6. Predávajúci si vyhradzuje právo neprebrať tovar zaslaný kupujúcim na dobierku.
7. Pri spätnom zasielaní je tovar potrebné zabaliť tak, aby sa predišlo jeho poškodeniu. Poškodenie tovaru pri preprave môže mať za následok neuznanie reklamácie.
Článok VI

Nároky z uplatnenej reklamácie

1. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

2. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

Článok VII

Vybavenie reklamácie

1. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, predávajúci je povinný potvrdenie o prijatí (uplatnení) reklamácie doručiť kupujúcemu ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak kupujúci má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.
2. Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dna uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.
3. Ak spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od spotrebiteľa vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Predávajúci je povinný poskytnúť spotrebiteľovi kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie. Tým nie je dotknutá povinnosť predávajúceho podľa odseku 9.
4. Ak spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže spotrebiteľ zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak spotrebiteľ odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný spotrebiteľovi uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.
5. Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby ukončenia reklamačného konania sa do záručnej doby nepočíta. V prípade výmeny veci za novú, začína plynúť nová záručná doba od jej prevzatia.
6. Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
7. Kupujúci má právo na úhradu nákladov (najmä poštovného), ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením oprávnených práv zo zodpovednosti za vady a boli vynaložené skutočne a účelne.
Článok VIII

Záverečné ustanovenia

1. Tento reklamačný poriadok je vypracovaný advokátskou kanceláriou Lanikova Group, s.r.o. pre prevádzkovateľa internetového obchodu www.shop.akv.sk, pričom je chránený v zmysle zákona 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších právnych predpisov. Bez súhlasu autora je zakázané toto autorské dielo akýmkoľvek spôsobom použiť, a to najmä, nie však výlučne, kopírovať, zverejňovať, meniť, upravovať, rozširovať a inak zneužívať.

2. Tento reklamačný poriadok nadobúda platnosť a účinnosť dňom 12.03.2021.